Obchodní podmínky

Náš internetový cyklo market je otevřen 24 hodin denně, 7 dní v týdnu !

MINIMÁLNÍ CENA OBJEDNÁVKY JE STANOVENA NA 150,-Kč !

Do této hodnoty je pouze "PLATBA PŘEDEM" !

 

 

 

OBJEDNÁVKY PŘIJATÉ DO 12,00 hod. JSOU ODESÍLÁNY TENTÝŽ DEN.

( To jen v případě, že to skladová dostupnost dovolí. )

( Jsme plátci DPH )

 • Objednávat zboží v našem CYKLO-MARKETU je možné až po registraci kupujícího do systému.
 • Kupující provádí registraci pouze jednou, při první objednávce. Při dalších již využívá svého registrovaného účtu.
 • Přijaté objednávky jsou závazné.
 • Zboží je účtováno v cenách, platných v okamžiku objednání.
 • Objednávky vyřizujeme do 3 pracovních dnů. Není - li zboží skladem, vyřídíme vaší objednávku do 2 týdnů.
 • Pokud si přejete uskutečnit dodávku zboží k určitému datu, uveďte tento požadavek do objednávky.
 • Objednávku je možné stornovat pouze telefonicky TEL: 724 227 184, nejpozději však do 12 hodin po zadání do systému, pokud již nebyla objednávka odeslána. 

( POZOR! Většina objednávek je vyřízena a odeslána v den provedení objednávky )

Ochrana osobních dat

Provozovatel internetového obchodu WWW.CYKLO-MARKET.CZ se zavazuje, že Vaše osobní údaje neposkytne v jakékoli podobě třetí straně a že budou dle zákona použita pouze při komunikaci mezi prodávajícím a Vámi. Zpracování a nakládání s osobními údaji probíhá v souladu se zákonem 101/2000 Sb. na ochranu osobních dat.

Osobní převzetí

Pokud si zákazník přeje osobní převzetí objednávky, tak je nutné e-mailem upřesnit termín převzetí. Zpětně Vám přijde e-mail, že zboží je skladem a potvrzení Vámi uvedeného termínu vyzvednutí objednávky.

E-MAIL PRO TERMÍN PŘEVZETÍ OBJEDNÁVKY: info@cyklo-market.cz

Náš CYKLO-MARKET odesílá zásilky Českou poštou a přepravní spol. PPL

 

Smluvní podmínky 

 

I. ÚVOD

Provozovatelem a dodavatelem prodávaného zboží je fyzická osoba: Petr Šiška( PLÁTCE DPH )

II. SMLUVNÍ STRANY

1. prodávající ( cyklo-market.cz ):

Petr Šiška, Za Opusem 1231, Praha, 156 00

IČ: 88277151

DIČ:CZ8811100188

2. kupující:

Za kupujícího lze považovat pouze osobu (fyzickou nebo právnickou, včetně velkoobchodních partnerů), která je jako kupující označena v řádně vyplněném formuláři systému CYKLO-MARKET.CZ. Kupující výslovně prohlašuje, že do příslušných registračních, objednávkových aj. formulářů vyplnil údaje identifikující jeho osobu (jméno a příjmení, bydliště, telefonní čísla, e-mail, místo doručení zboží atd.) správně a pravdivě. Kupující dává prodávajícímu svůj souhlas ke zpracování těchto osobních údajů pro účely uvedené v čl. III. těchto Obchodních podmínek (dále jen OP). Kupující je povinen vyhovět požadavkům prodávajícího v rámci ověřování správnosti a pravdivosti údajů obsažených ve Formuláři objednávky.

III. OCHRANA OSOBNÍCH ÚDAJŮ

Osobní údaje potřebné pro komunikaci s kupujícím budou použity výhradně pro účely objednávkového systému zboží, pro účely vnitřních rozborů a analýz sloužících k vyhodnocení systému. Vyhrazujeme si právo uživatele s použitím těchto údajů informovat o svých akcích, slevách apod.

Provozovatel ( CYKLO-MARKET ) internetového obchodu CYKLO-MARKET.CZ se zavazuje, že osobní údaje neposkytne v jakékoliv podobě třetí straně, s výjimkou případů, kdy tak stanoví zákon ve vztahu k orgánům českého státu a státní správy.

Registrací údajů v systému CYKLO-MARKET.CZ kupující vyslovuje souhlas s výše uvedeným účelem použití osobních údajů a potvrzuje skutečnost, že tato data byla poskytnuta dobrovolně.

IV. PŘEDMĚT KUPNÍ SMLOUVY

1. závazek prodávajícího

Prodávající se v případě uzavření kupní smlouvy zavazuje dodat kupujícímu předmět koupě a převést na něho vlastnické právo k předmětu koupě.

2. závazek kupujícího

Kupující se v případě uzavření kupní smlouvy zavazuje dodané zboží převzít a zaplatit prodávajícímu nebo přepravci sjednanou kupní cenu.

3. předmět koupě

Předmětem koupě podle uzavřené kupní smlouvy je zboží specifikované v popisu produktu tzn. název zboží, výrobce, množství, hmotnost (pokud je to možné) apod.

V. PRÁVA A POVINNOSTI SMLUVNÍCH STRAN PŘI OBJEDNÁNÍ A DODÁNÍ VYBRANÉHO ZBOŽÍ

1. místo a doba dodání

Závazek prodávajícího dodat kupujícímu zboží je splněn doručením zboží v místě dodání zboží a ve sjednané lhůtě. Místem dodání zboží je místo takto označené kupujícím v objednávkovém formuláři a sjednanou lhůtou je buď doba, na které se smluvní strany dohodly, a nebo lhůta, která je uvedená u konkrétního zboží na internetových stránkách CYKLO-MARKET.CZ s tím, že tato lhůta je orientační a může být prodávajícím v odůvodněných případech překročena.

2. objednávka

Odeslaná platná objednávka představuje, až na výjimky uvedené v tomto odstavci, neodvolatelný návrh kupujícího na uzavření kupní smlouvy týkající se zboží specifikovaného v objednávce. Lhůta pro přijetí návrhu kupujícího na uzavření kupní smlouvy prodávajícím (akceptační lhůta) činí v pracovních dnech nejvýše 24 hodin, počínaje dobou, kdy byla objednávka kupujícím odeslána do systému CYKLO-MARKET.CZ.

Storno objednávku je možné provést, pokud již objednávka nebyla odeslána. Provést storno je možno telefonicky : +420 724 227 184

3. způsob převzetí zboží oprávněnou osobou

Za doručení zboží kupujícímu lze považovat převzetí zboží kupujícím nebo jinou osobou zdržující se v době doručení na místě dodání (oprávněná osoba). Pokud se předávající osobě nepodaří doručit zboží podle předcházející věty, považuje se zboží za doručené jeho převzetím kupujícím v době a místě určeném k vyzvednutí předávající osobou (úložní doba a místo). Úložní dobu a místo oznámí předávající osoba kupujícímu vhodným způsobem. Předání a převzetí zboží musí kupující nebo oprávněná osoba písemně potvrdit předávající osobě.

4. úložní doba, částečné plnění

Za doručení zboží kupujícímu lze konečně považovat, v případě jeho nepřevzetí kupujícím či oprávněnou osobou, poslední den úložní lhůty určené k vyzvednutí předávající osobou. Kupující je vždy povinen převzít zboží dodané nejpozději 7 dnů po uplynutí dodací lhůty. Kupující je povinen přijmout také částečné plnění, tedy dodání pouze části předmětu koupě. Pokud se strany nedohodnou v konkrétním případě jinak, zaniká částečným plněním závazek prodávajícího dodat zbývající část předmětu koupě

5. doprava

Prodávající, CYKLO-MARKET zajistí dopravu zboží do místa dodání. Prodávající je oprávněn dopravit zboží prostřednictvím třetí osoby (předávající osoby). Dopravu zboží zajišťuje prodávající Českou poštou a PPL. Veškeré objednávky po ČR jsou odesílány OBCHODNÍM BALÍKEM s doručením do 24 hodin od odeslání.

VI. POŠTOVNÉ A PLATEBNÍ PODMÍNKY

1. cena předmětu koupě

Smluvní strany se dohodly na kupní ceně předmětu koupě, která je jako cena objednaného zboží uvedena v katalogu zboží prodávajícího. Tato kupní cena je konečná. Kupní cena může být kupujícím uhrazena pouze způsoby, které jsou nabízeny na internetových stránkách CYKLO-MARKET.CZ. Uhrazení kupní ceny je podmínkou předání předmětu koupě kupujícímu a přechodu vlastnického práva k předmětu koupě na kupujícího.

VII. ODSTOUPENÍ OD KUPNÍ SMLOUVY

1. kupující

Kupující (pokud se jedná o kupujícího, který uzavřel tzv. spotřebitelskou smlouvu (§ 52 a násl. Občanského zákoníku)) je oprávněn od kupní smlouvy odstoupit, a to vrácením nepoškozeného a nepoužitého předmětu koupě v původním nepoškozeném obalu včetně příslušenství a visačky, veškerého označení použitého výrobcem, návodu, faktury, dodacího listu a záručního listu nejpozději do 14 dnů od převzetí předmětu koupě. 

Při odstoupení od kupní smlouvy má kupující právo na vrácení celkové částky z objednávky a to do 30 dnů od převzetí vráceného nebo reklamovaného zboží na naší pobočce. 
Navrácení peněz za zboží bude poukázáno na Váš bankovní účet (nutno uvést při žádosti na odstoupení od kupní smlouvy) nebo si můžete částu za zboží vyzvednout osobně na pobočce.

Poštovní poukázkou peníze neodesíláme!

Kupující není oprávněn podle předcházející věty odstoupit od kupní smlouvy, jejímž předmětem je mimo jiné koupě zboží, které bylo upraveno podle přání kupujícího, jakož i zboží, které podléhá rychlé zkáze, opotřebení nebo zastarání. Obecná úprava odstoupení od kupní smlouvy je obsažena v ustanoveních § 52 a násl. Občanského zákoníku.

2. prodávající

Prodávající je oprávněn písemně odstoupit od kupní smlouvy, jestliže předávající osoba vrátí zpět prodávajícímu předmět koupě nepřevzatý kupujícím v úložní době (viz čl. V / 4. těchto OP). V případě ukončení smluvního vztahu v souladu s předcházející větou je kupující povinen uhradit prodávajícímu veškeré vynaložené náklady a škody vzniklé v důsledku nemožnosti splnit předmět kupní smlouvy.

3. adresa pro doručení reklamací

( na provozovně jsou přijímány pouze předem ohlášené reklamace )

( POZOR : DOBÍRKY NEJSOU PŘIJÍMÁNY )

Cyklo-Market.cz

Náměstí jiřího z Poděbrad 50

Nový Kmín

262 03

VIII. ZÁRUKA, REKLAMACE VAD PŘEDMĚTU KOUPĚ

1. záruční doba

Prodávající odpovídá kupujícímu za vady předmětu koupě, které se vyskytnou v záruční době. Záruční doba činí 24 měsíců, pokud u jednotlivého konkrétního zboží nebude určena záručním listem doba delší. V případě záruky poskytnuté záručním listem odpovídá prodávající kupujícímu za vady předmětu koupě pouze v rozsahu vymezeném v záručním listě.

2. záruční doba se nevstahuje

 1. na vady, které se projeví běžným používáním nebo nešetrným zacházením
 2. na zboží u kterého je uvedena druhá jakost ( II. jakost )
 3. na zboží, které je prodáváno jako použité ( vždy je toto uvedeno u produktu )

3. oznámení vady

Práva z odpovědnosti za vady je povinen uplatnit kupující u prodávajícího v záruční době, jinak zaniknou, a to výhradně písemným oznámením doručeným do sídla prodávajícího a současným vyplněním reklamačního formuláře na internetových stránkách CYKLO-MARKET.CZ, a to bez zbytečného odkladu po zjištění vady zboží.

Pokud byla vada zboží způsobena zjevně nevhodnou manipulací při přepravě, je povinností kupujícího sepsat zápis o škodě za přítomnosti zástupce přepravce (zpravidla řidiče) a tento zápis doručit nejpozději do 3 pracovních dní prodávajícímu. Povinnost kupujícího vyplnit reklamační formulář tím není dotčena. Doba od uplatnění práva z odpovědnosti za vady až do doby, kdy je kupující povinen převzít opravené zboží, se nepočítá do záruční doby. Záruční doba se opět začne počítat ode dne převzetí vyměněného zboží. Odstranění vad zboží zajistí v záruční době na své náklady prodávající, a to u osob autorizovaných výrobcem k provádění servisních oprav nebo u jiných odborně způsobilých osob.

4. rozpor s kupní smlouvou

Pokud předmět koupě není ve shodě s kupní smlouvou (rozpor s kupní smlouvou dle §616 Občanského zákoníku), má kupující právo, aby prodávající bezplatně a bez zbytečného odkladu uvedl předmět koupě do stavu, který bude odpovídat kupní smlouvě. Není-li takový postup možný, může kupující požadovat přiměřenou slevu z ceny předmětu koupě nebo od smlouvy odstoupit. To neplatí, pokud kupující před převzetím věci o rozporu s kupní smlouvou věděl nebo rozpor s kupní smlouvou sám způsobil. Rozpor s kupní smlouvou, který se projeví během šesti měsíců ode dne převzetí věci, se považuje za rozpor existující již při jejím převzetí, pokud to neodporuje povaze věci nebo pokud se neprokáže opak.

5. poštovné

V případě zamítnuté reklamace budou náklady na zpětnou dopravu zboží hrazeny dobírkou. 120,-Kč

Tuto částku hradí zákazník ( reklamující )

V případě oprávněné reklamace má kupující právo na náhradu nákladů spojených s reklamací (zejména poštovného, které uhradil při odeslání reklamovaného zboží). V případě odstoupení od smlouvy z důvodu vady věci má spotřebitel také právo na úhradu nákladů k tomuto odstoupení.

6. neoprávněná reklamace

V případě neoprávněné reklamace hradí veškeré náklady s tím spojené zákazník ( reklamující )

IX. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

 1. Práva a povinnosti smluvních stran výslovně neupravené v těchto podmínkách se řídí právní úpravou občanského zákoníku.
 2. Obchodní podmínky jsou platné s účinnosti od 1.7.2012.

X. SCHVÁLENÍ OBCHODNÍCH PODMÍNEK ZE STRANY KUPUJÍCÍHO

V okamžiku elektronického potvrzení objednávky v systému CYKLO-MARKET.CZ prodávající předpokládá, že ze strany kupujícího byly tyto Obchodní podmínky řádně prostudovány, a tudíž jsou bezvýhradně akceptovány resp. podle vůle kupujícího se stávají součástí ujednání stran v kupní smlouvě.

XI. DOPLŇKY

 1.  Provozovatel internetového obchodu cyklo-market.cz nezodpovídá za škody na zdraví a majetku způsobené užíváním zakoupených produktů.

VEŠKERÉ  OBJEDNÁVKY  NA INTERNETOVÉM CYKLO-MARKETU JSOU ZÁVAZNÉ!

XII. NEPŘEVZETÍ OBJEDNÁVKY

Kupující se zavazuje převzít odeslanou objednávku. Pokud nebude objednávka vyzvednuta, budou kupujícímu zpětně naúčtovány poplatky spojené s odesláním objednávky, které činní 144,-Kč. Nebude-li částka uhrazena do 30 dnů od obdržení informačního emailu, tak bude věc postoupena vymáhacímu oddělení.